Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Websight Internetcommunicatie B.V., hierna te noemen Websight.
 2. De Algemene voorwaarden van Klant of derden zijn voor Websight niet bindend en niet van toepassing.
 1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Websight Internetcommunicatie B.V. of met een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot Websight Internetcommunicatie B.V. wordt gesloten.
 2. Producten en dienste: de door Websight te exploiteren producten en diensten waarbij door Klant beschikbaar stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder andere de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van domeinnamen, de promotie van een website en aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Alle websites, online platforms en applicaties, functionaliteiten, online beheeromgevingen van de websites en applicaties van Klant die in het kader van de overeenkomst zijn of worden vervaardigd.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van producten of diensten van Websight.
 4. Functionaliteit: een handeling die een gebruiker of beheerder op een van de producten kan uitvoeren.
 5. Bug: een fout in een product die ervoor zorgt dat een product niet werkt zoals voorafgaand aan de realisatie ervan is afgesproken of die ervoor zorgt dat er fouten ontstaan in andere producten.
  Websight gaat ervan uit dat een bug zich binnen 2 maanden na het online brengen en in werking treden van een product manifesteert en de opgetreden fout direct tot een verandering of aanvulling van een product van maximaal 2 maanden geleden te herleiden is.
 6. Wijziging: elke verandering of verbetering van een product waarvan de realisatie minder dan 3 uur in beslag zal nemen en die niet bedoeld is voor het verhelpen van een bug of calamiteit.
 7. Calamiteit: Het niet (juist) functioneren van een product waardoor de bereikbaarheid en/of de algehele werking van het product verstoord is.
  Om de prioriteit van het opgetreden probleem en de te hanteren inspanning om deze op te lossen te kunnen bepalen deelt Websight de meldingen in de volgende categorieën in:
  – Categorie 10: De applicatie is in het geheel onbereikbaar door een gebrek aan zijde van Websight of het product is in het geheel tot stilstand gekomen. Er kan toch normaal, noch met enige aanpassing of programma-omleiding door de klant met het systeem gewerkt worden.
  – Categorie 20: Een probleem dat een ernstige toepassingsfout oplevert, wat de voortgang van een essentiële verwerkingsperiode in gevaar kan brengen, maar niet de gehele applicatie tot stilstand brengt. Al dan niet via enige aanpassing of programma-omleiding kan met een groot deel van de applicatie nog wel worden gewerkt.
  – Categorie 30: Een niet wezenlijk probleem in de applicatie.
 8. Responsetijd: de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van een melding door Websight en de streeftijd waarbinnen Websight de ondersteuning aanvangt, zoals bevestigd in een mondelinge of schriftelijke mededeling van de Klant. Responsetijd is alleen van toepassing op calamiteiten.
 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Websight gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Websight schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Websight heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. Elke offerte die Websight aan Klant uitbrengt zal, voor zover het opstellen van de offerte mogelijk is, de volgende onderdelen bevatten:
  – een omschrijving van de te leveren werkzaamheden en/of dienstverlening;
  – De kosten van de te leveren werkzaamheden en/of dienstverlening. Deze worden berekend op basis van het door Websight vooraf begrote aantal benodigde uren tegen het geldende en in de overeenkomst overeengekomen uurtarief.
  – Een doorloopplanning met streefdatum voor oplevering van de werkzaamheden, producten en/of dienstverlening.
 4. Websight zendt Klant een orderbevestiging op briefpapier van Websight met daarin de onder 3.3 genoemde onderdelen.
 5. Wanneer Klant met de offerte akkoord gegaan is, zal Klant de offerte bij wijze van orderbevestiging ondertekend retourneren aan Websight. Dit zal gelden als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  de offerte of het bestelformulier is online via e-mail, per fax of per reguliere post ingevuld en ondertekend door Klant, ontvangen en geaccepteerd door Websight;
  bij de huur van een domeindienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/kwartaal of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen zijn beschreven op de financiële rekening van Websight.
 2. het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 1. De overeenkomst wordt aangedaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimum termijn van twaalf maanden schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Websight kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Websight niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Websight heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Klant heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft Websight het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien:
  – Klant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  – Klant informatie verspreidt of heeft verpreidt die in strijd is met internationale en nationale wet- en regelgeving;
  – Klant informatie verspreidt of heeft verpreid die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
 1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Websight zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 2. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Indien Websight zich beroept op overmacht zal Websight in de gelegenheid gesteld worden om binnen een nieuw vast te stellen termijn alsnog de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien na te komen.
 3. Indien Websight binnen de onder 7.2 genoemde nieuwe vast te stellen termijn de verbintenissen niet nakomt, heeft Klant het recht een derde partij in te roepen om de werkzaamheden te laten uitvoeren.
 4. Websight is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 5. Indien Websight zich bij niet kunnen nakomen van verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst beroept op overmacht, zullen de kosten die Websight reeds aan Klant voor het desbetreffende deel van de dienstverlening van Websight waarop de overmacht en de niet-nakoming van toepassing zijn in rekening heeft gebracht, en voor zover de redelijkheid en bilikheid dit verlangen, aan Klant worden gecrediteerd en/of gerestitueerd.
 1. Voor het e-mailverkeer, gebruik van de capaciteit van de door Websight in te zetten hardware, het dataverbruik van applicaties, website of andere onderdelen van de vanuit de overeenkomst voortvloeiende dienstverlening van Websight, hierna te noemen “verbruik”, gelden de in de overeenkomst gestelde limieten. Daarnaast hanteert Websight de volgende uitgangspunten:
  – Het verbruik dient proportioneel te zijn tot het verbruik van de gemiddelde gebruiker van websites of webapplicaties van de andere klanten van Websight.
  – Het verbruik mag nimmer meer dan 2% van de processorcapaciteit van door Websight in het kader van de overeenkomst vallende dienstverlening ingezette hardware in beslag nemen.
  – De website(s) en/of applicatie(s) mogen geen digitaal materiaal (downloads) aanbieden die wettelijk verboden zijn of wanneer het door Klant in het kader van de overeenkomst digitaal beschikbaar gestelde materiaal meer dan 20% van het maandelijkse dataverkeer beslaat.
  – De website(s) en/of applicatie(s) mogen geen digitaal materiaal aanbieden met als doel dit materiaal beschikbaar te maken voor gebruik op andere websites of applicaties.
 2. Indien door een aan Klant of aan de gebruikers van de website of applicatie te wijten gedrag de website of applicatie significant meer beslag legt op de capaciteit van de hardware die Websight in het kader van de uit de overeenkomst voortvloeiende dienstverlening heeft ingezet, brengt Websight Klant hiervan op de hoogte en stelt Websight Klant in de gelegenheid een toeslag te betalen voor het meerdere beslag op capaciteit van de hardware, het dataverbruik of e-mailverkeer.
 3. Indien Klant met de nieuwe regeling niet akkoord wenst te gaan, zal hij gedurende maximaal 12 uur na de mededeling in de gelegenheid worden gesteld om de onderhavige website of applicatie elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Websight. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Websight gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van de eigen servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 1. Klant kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Websight. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Klant zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. van Websight kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Klant ter hand worden gesteld.
 3. Klant vrijwaart Websight tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Klant zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van Websight, netwerk(en) van derde(n) en/of koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Klant veroorzaken.
 5. Indien na het redelijk oordeel van Websight een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Websight en/of van de dienstverlening aan klanten van Websight zoals, maar niet uitsluitend, door spam mail, open relay, portscan of hacken door Klant en/of vanwege Klant of anderszins, kan Websight Klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen worden.
 6. Klant is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Klant direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Websight, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
 1. Websight zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. Tijdens het reguliere Service Window op woensdagen van 6:00 uur tot 10:00 uur West-Europese tijd (Amsterdam – Parijs) vindt het onderhoud aan de servers plaats. Websight behoudt het recht om het reguliere Service Window te verplaatsen, mits dit schriftelijk of per e-mail is medegedeeld aan Klant.
 3. Websight zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en onderhouden.
 4. Klant dient storingen in het functioneren van de dienst terstond te melden aan Websight.
 5. Websight zal een storing in de dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Klant is gemeld, opheffen. Hiervoor gelden de onder 11. genoemde voorwaarden.
 6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Websight, tenzij:
  – Klant onoordeelkundig gebruik gemaakt heeft van de Dienst;
  – Klant in strijd met de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
  – De storing anderszins aan Klant toegerekend kan worden.
 1. Klant is verantwoordelijk voor het juist en tijdig overbrengen van de melding van een calamiteit. Websight is niet aansprakelijk voor het niet goed doorkomen van berichten, het in werking zijn van de algemene telefoondiensten, zoals verzorgd door een telefoonbedrijf of de juiste werking van de communicatieapparatuur van de klant.
 2. Websight is vrij in het bepalen welke persoon de Klant te woord staat, of de calamiteit tracht op te lossen. Klant kan geen specifieke persoon bedingen bij het te woord staan of ter dienste zijn.
 3. Ondersteuning is voor alle calamiteitencategorieën beschikbaar gedurende de Service-Uren. Voor calamiteiten uit categorie 10 gelden tevens de Bijzondere Service Uren, waarbij voor alle categorieën de volgende responsetijden gelden:
  – Categorie 10: 2 uur, binnen Reguliere en Bijzondere Service Uren
  – Categorie 20: 6 uur, binnen de Reguliere Service Uren
  – categorie 30: 1 werkdag, binnen Reguliere Service Uren
 4. Ongeacht de categorie van de melding zal Websight binnen 4 uur na het aannemen van een melding aan de klant aangeven hoe lang de huidige verstoring aan zal houden.
 5. De dienst wordt vanaf een centrale plaats (via het internet) aangeboden, onderhouden en beheerd. Behoudens implementatiediensten, vindt ondersteuning op locatie daarom niet plaatst. Indien assistentie ter plaatse gewenst is, dient apart een afspraak te worden gemaakt. Dit geschiedt in wederzijds overleg tegen het voor Klant dan geldende consultancy tarief.
 6. Klant zal Websight de benodigde toegang tot de servers, systemen en databases van de klant verschaffen, en toestaan de nodige wijzigingen toe te passen indien dit is vereist voor het oplossen van de calamiteit.
 7. Klant zal zorg dragen voor minimaal 1 en maximaal 3 contactpersonen. Deze contactpersonen dienen goed op de hoogte te zijn van de (werking van de) applicatie en als hoofdcontactpersoon of plaatsvervangend hoofdcontactpersoon aangesproken te kunnen worden.

De regeling voor calamiteiten is niet van toepassing op:

 1. Werkzaamheden die vallen binnen de reguliere ‘Service Windows’ en tijdens niet geplande upgrades en onderhoud die niet kunnen worden uitgevoerd tijdens de daarvoor bestemde Service Windows en waarvan Websight de Klant of eindgebruiker vooraf heeft geïnformeerd.
 2. Incidenten als gevolg van overmacht.
 3. Enig probleem of storing als gevolg van handelen door Klant of door eindgebruiker.
 4. Het niet beschikbaar zijn van de applicatie op verzoek van de Klant, de supergebruiker of een eindgebruiker, en/of het niet beschikbaar zijn van de applicatie tijdens werkzaamheden op verzoek van Klant, de supergebruiker of een eindgebruiker.
 5. Het niet beschikbaar zijn van de supergebruiker en/of eindgebruiker wanneer Websight verzoekt om assistentie van de eindgebruiker bij het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing.
 6. Elke gewenste nieuwe functionaliteit of wijziging. Dergelijke nieuwe wensen zullen separaat geoffreerd, ingepland en uitgevoerd worden.
 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Websight heeft het recht de tarieven ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Klant bekend gemaakt.
 3. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging als de tariefswijziging een verhoging betreft van meer dan 5% (vijf procent).

Indien tussen Klant en Websight volgens de bepalingen onder 3. en 4. een overeenkomst tot stand gekomen is, dan is deze volgens Nederlands recht bindend.
Indien Klant op andere dan de in dit document geformuleerde of volgens nederlands recht geldende gronden voor ontbinding de opdracht annuleert, zal Websight 50% van het orderbedrag aan de Klant in rekening brengen.
Na aanvang van de werkzaamheden vindt geen restitutie plaats van de kosten die voor de inmiddels verrichte werkzaamheden zijn gemaakt en/of die voor deze werkzaamheden in de overeenkomst zijn opgenomen, op voorwaarde dat Websight aannemelijk kan maken dat deze werkzaamheden daadwerkelijk verricht zijn.

 1. De verbintenis van partijen, en dus ook verbintenis van Klant om bij de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten door Websight hiervoor te betalen, zijn ontstaan bij de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Websight.
  Websight stuurt Klant voor de geleverde producten en diensten een factuur op briefpapier van Websight.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Websight aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Websight is ontvangen.
  Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe Klant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. Hierbij dient Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op de te crediteren betaalrekening.
 3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Klant is voor de heffingen die uit deze voorwaarden voortvloeien betaling aan Websight verschuldigd.
 4. De abonnementen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorafgaand aan de periode waarvoor Klant deze abonnementen bij Websight heft afgesloten gefactureerd.
  Bij het uitblijven van de verschuldigde betaling door Klant heeft Websight het recht de levering van producten of diensten, waarop de abonnementen van toepassing zijn, tijdelijk op te schorten.
 5. Websight stuurt Klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 6. Indien Klant in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen is Klant van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Klant de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan Websight kenbaar maken. na ontvangst van het bezwaar zal Websight een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Websight is voldaan.
 9. Indien verschuldigde bedragen  door toedoen van Klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Websight een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Websight het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Klant onverwijld aan Klant te retourneren.
 1. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Websight totdat alle bedragen, die Klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 15.6. volledig aan Websight zijn voldaan. rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dan Klant de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Bij maatwerk wordt de broncode pas geleverd na volledige betaling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Klant verleent gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan Websight het recht om het handelsmerk, beeldmateriaal en het logo van Klant slechts te gebruiken in het kader van de werkzaamheden die uit de samenwerking tussen Klant en Websight en in het exclusieve belang van Klant voortvloeien. Na beëindiging van deze overeenkomst vervalt het recht voor Websight om het handelsmerk te gebruiken.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom, gerelateerd aan en/of met betrekking tot het handelsmerk en/of logo van Klant blijven het exclusieve en absolute eigendom van Klant. Websight verbindt zich ertoe Klant van inbreuk of vermeende inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten te vrijwaren, voor zover dit het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van Websight, en voor wat betreft dit handelen voortvloeit uit de werkzaamheden die Websight krachtens de smakenwerking wellicht en de redelijkheid en billijkheid dit vergen.
 1. Websight is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Websight weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Websight kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit de relatie met Websight of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Websight.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Websight slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Websight voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Klant vrijwaart Websight voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde producten en diensten van Websight.
 4. Gezien op het Internet grote aantal knooppunten met menselijk tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dan de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Websight kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Websight is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Websight is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Klant aangeleverd materiaal.
 6. Klant is aansprakelijk voor alle schade die Websight lijdt ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Websight. Als Klant dit niet doet, is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Websight als gevolg daarvan lijdt.
 8. Websight zal zich inspannen om oneigenlijk en schadelijk gebruik van de door Websight geleverde diensten en producten door derden te voorkomen of te beperken voor zover dit binnen macht van Websight ligt.

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Websight heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Websight niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Websight zal Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Websight kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door Websight gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het opnieuw in dienst stellen heeft voldaan, groot 150 euro excl. BTW.
 1. Klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Websight vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dienst schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden  of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Websight.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichting van Klant niet op.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Websight is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Websight en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algehele voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van overeenkomst.
 5. Websight heeft het recht de Algemene voorwaarden te wijziging en de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande  Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 6. Indien Websight de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Websight de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 7. Indien Klant een wijziging in de Algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Klant de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk en aangetekend bij Websight meldt.
 8. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Klant en Websight zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel end e strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 9. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennis nemen. Ook na beëindiging van deze overeenkomst blijft deze verplichting op ieder der Partijen rusten, behalve voor zover dit informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.